Eswa'Cere Renslita De Rita

Eswa'cere renslita da rita
Itsudesu nonya kohi ga hoshi
Renslita da rita
Poniurto le rurulo rupa?

Oui, itsudesu un rurulo rupa
Nonya sante, cere'eswa un rurulo rupa
Que amu astai amova oirterru
Un anola aupsiangi.
Le rurulo rupa.

Nonya renslita de rita,
Eswa'cere Le rurulo rupa amova oirterru un yoi apres-midi.
Nonya renslita de rita,
Nonya le rurolo rupa.