Koshi Ga Hoshi Renslita De Repa La Beleine

NIHONCAISE

Koshi ga hoshi, renslita de repa,
La renslita de repa pour le baleine,
Koshi ga hoshi, renslita de repa en l'eau.
La renslita de repa, pour le baleine.

ENGLISH

This one solidarity.
The solidarity for the whale.
This one solidarity in the water,
The solidarity for the whale.